รางวัลเหรียญเงิน ประกวดหนังสือเล่มเล็ก
โพสเมื่อ : วันที่ -
เอกสารแนบ :
    รางวัลเหรียญเงิน  ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้น  ป.4-6  จากการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2553 เทศบาลมืองสงขลา
1. เด็กหญิงวารุณี  เอกพงศ์ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนะ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  สงสุวรรณ