การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โพสเมื่อ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
เอกสารแนบ :

 

 

ที่ ๑๖๔/๒๕๕๖ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๔๗/๘๒ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ ๒

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีและความรับผิดชอบ โดยจัดให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและการตัดสินตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

ดังนั้น โรงเรียนจึงกำหนดการเข้าค่ายพักแรกลูกเสือ - ยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา วัน คืน กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ตามตารางการปฏิบัติการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ที่แนบท้ายมาแล้วด้วย)

ในการเข้าค่ายครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีความจำเป็น ต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมจากเงินที่ได้รับการอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเก็บเพิ่มคนละ ๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าน้ำ - ค่าไฟ ค่ายานพาหนะ อุปกรณ์การฝึก และค่าตอบแทนวิทยากร และขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ส่งนักเรียนที่โรงเรียน ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. และรับกลับที่โรงเรียน ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน

โทรศัพท์ (๐๗๔) ๒๓๔๒๗๘, ๓๖๖๗๖๕

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรุณานำส่งใบตอบรับกลับคืนที่คุณครูประจำชั้น ภายในวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ข้าพเจ้า..............................................ผู้ปกครองของ.................................................................

q อนุญาต ให้......................................................ไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ในครั้งนี้

(โรคประจำตัวของนักเรียน..........................................ยาที่นักเรียนแพ้...........................................)

ลงชื่อ......................................................ผู้ปกครอง

โทรศัพท์..................................................

ตารางการฝึกอบรมลูกเสือ ยุวกาชาด หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

วัน เวลา

การปฏิบัติ

สถานที่

หมายเหตุ

27 พฤศจิกายน 2556

- สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์

หน้าค่ายฝึกฯ

ครูฝึก ผู้กำกับ ลูกเสือ ยุวกาชาด

- ถวายราชสดุดี

โรงฝึก

ผู้กำกับ ลูกเสือ - ยุวกาชาด

- เปิดกอง

โรงฝึก

ผู้กำกับ ลูกเสือ - ยุวกาชาด

- กล่าวต้อนรับ

โรงฝึก

ผบ.กองรักษาความปลอดภัย/ ผู้แทน

- ปฐมนิเทศ

โรงฝึก

ครูฝึก

- แนะนำการอยู่ค่าย

โรงฝึก

ครูฝึก

- ละลายพฤติกรรม

โรงฝึก

ครูฝึก ผู้กำกับ ลูกเสือ ยุวกาชาด

- ฝึกระเบียบแถว

โรงฝึก

ครูฝึก ผู้กำกับ ลูกเสือ ยุวกาชาด

12.00 น.

- รับประทานอาหาร

โรงอาหาร

ครูฝึก ผู้กำกับ ลูกเสือ ยุวกาชาด

12.50 น.

- นันทนาการ / เล่นเกมส์

โรงฝึก

ครูฝึก ผู้กำกับ ลูกเสือ ยุวกาชาด

13.00 น.