ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ปีการศึกษา 2555
โพสเมื่อ : วันที่ 9 สิงหาคม 2555
เอกสารแนบ :

  

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 

ปีการศึกษา 2555 

 

             วัน เดือน ปี 

                                       

                                     กิจกรรม

  

เมษายน 2555 

 

เมษายน 2555

-  สรรหาบุคลากร

 

-  ติวเข้มนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

-  กิจกรรมรดน้ำดำหัว

24 เมษายน 2555

จำหน่ายหนังสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

25 เมษายน 2555

เปิดภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

26 - 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม

จำหน่ายหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  และ

 

จำหน่ายเสื้อผ้าชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 4

28 - 30 เมษายน 2555

กิจกรรมทัศนศึกษาของครู ณ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 

 

พฤษภาคม 2555 

 

7 พฤษภาคม 2555

ปฐมนิเทศครูเข้าใหม่

8 พฤษภาคม 2555

-  ประชุมครูก่อนเปิดเรียน

 

-  ประชุมครูระดับประถม

9 พฤษภาคม 2555

ประเมินการตรวจห้องเรียนก่อนเปิดเรียน

10 พฤษภาคม 2555

เปิดเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

และสอบแยกห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

12 - 13 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมค่ายมิตรสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

14 พฤษภาคม 2555

เปิดเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 4

19 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมใส่ใจน้ำสะอาดปราศจากโรคภัย

25 พฤษภาคม 2555

-  กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

   (หอดูดาว  สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่)

 

-  กิจกรรมภาษาน่ารู้

31 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

มิถุนายน 2555

 

1 มิถุนายน 2555

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

8 มิถุนายน 2555

-  กิจกรรมประกวดสื่อ (อนุบาล - ประถม)

 

-  กิจกรรมวันศุกร์แสนสุขสันต์ (อนุบาล)

10 พฤษภาคม 2555

-  ประชุมผู้ปกครอง

 

-  สายสัมพันธ์ศรีสว่างวงศ์

11 มิถุนายน 2555

-  กิจกรรมอบรมสื่อ CAI

 

-  ประชุมประจำเดือน

13 มิถุนายน 2555

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง

 

(บุคคลสำคัญ สวนประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

14 มิถุนายน 2555

กิจกรรมวันไหว้ครู

15 มิถุนายน 2555

กิจกรรมแรลลี่ Math - Eng  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

22 มิถุนายน 2555

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

(สวนอนันต์ไม้ดอก)ไม้ประดับ

24 มิถุนายน 2555

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน (อนุบาล - ประถม)

26 มิถุนายน 2555

-  กิจกรรมวันสุนทรภู่

 

-  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

 

 

กรกฎาคม 2555

 

1 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

    กรกฎาคม 2555

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

10 กรกฎาคม 2555

ประชุมประจำเดือน

14 - 15 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมอบรมโครงการ / โครงงาน

18 - 20 กรกฎาคม 2555

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

21 - 22 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมค่ายรักษ์ภาษาพาสัญจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

27 กรกฎาคม 2555

-  กิจกรรมวันภาษาไทย

29 - 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม

กิจกรรม English  Camp

31 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์

สิงหาคม 2555

 

1 สิงหาคม 2555

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

2 - 3 สิงหาคม 2555

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

11 -  13 สิงหาคม 2555

กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิต

7 สิงหาคม 2555

กิจกรรมท่องแดนแห่งการเรียนรู้ (ชั้นเตรียมอนุบาล)

9 สิงหาคม 2555

กิจกรรมธรรมสอนใจในวันแม่แห่งชาติ

10 สิงหาคม 2555

-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

-  กิจกรรมรักษ์ภาษา (ประกวดเขียนเรียงความ

 

   แต่งคำประพันธ์  คัดลายมือ  อ่านทำนองเสนาะ

 

   บูรณาการร่วมกับวันแม่แห่งชาติ)

 

-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

 

   พระบรมราชินีนาถ

 

-  กิจกรรมประกวดคนงามจริยะ

 

-  ประชุมประจำเดือน

14 สิงหาคม 2555

กิจกรรมท่องแดนแห่งการเรียนรู้ (อนุบาล 1)

16 สิงหาคม 2555

ซ้อมใหญ่ชุดการแสดงในพิธีเปิดกีฬาสี

17 สิงหาคม 2555

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (มอ.)

18 สิงหาคม 2555

กิจกรรมกีฬาสี

21 สิงหาคม 2555

กิจกรรมท่องแดนแห่งการเรียนรู้ (อนุบาล 2)

 

 

 

 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

23 สิงหาคม 2555

-  กิจกรรมประกวดโครงงาน - โครงการ

 

-  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด

27 สิงหาคม 2555

ส่งบันทึกพฤติกรรม

30 สิงหาคม 2555

โครงการนี้ที่หนูอยากรู้ (อนุบาล 1 - อนุบาล 3)

31 สิงหาคม 2555

กิจกรรมท่องแดนแห่งการเรียนรู้ (อนุบาล 3)

 

 

กันยายน 2555

 

3 กันยายน 2555

ส่งวิจัยในชั้นเรียน ชั้นอนุบาล - ประถม

4 กันยายน 2555

ลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไกล

6 กันยายน 2555

ลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไกล

7 กันยายน 2555

กิจกรรมธรรมะน่ารู้ (ชั้นอนุบาล 3)

10 กันยายน 2555

-  ส่งบันทึกพฤติกรรม

 

-  ประชุมประจำเดือน

16 กันยายน 2555

โครงการเยี่ยมบ้านอนุบาล - ประถม

17 - 20 กันยายน 2555

ประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 1 - 3

19 กันยายน 2555

จุลสาร ศสว.

20, 21, 24 กันยายน 2555

-  สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

-  สำรวจโต๊ะ - เก้าอี้

25 - 29 กันยายน 2555

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

26 - 28 กันยายน 2555

สอบปลายภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  และ

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

28 กันยายน 2555

ประกาศผลการประเมินความพร้อม (อนุบาล 1 - 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ตุลาคม 2555

 

1 - 26 ตุลาคม 2555

โครงการน้องน้อย

2 - 26 ตุลาคม 2555

สอนติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

20 ตุลาคม 2555

-  ประกาศผลการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

-  ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

23 ตุลาคม 2555

กิจกรรมวันปิยมหาราช

29 - 31 ตุลาคม 2555

-  กิจกรรมห้องเรียนสวยโรงเรียนงาม

 

-  ครูทุกคนมาปฏิบัติหน้าที่

31 ตุลาคม 2555

ประชุมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2

 

 

พฤศจิกายน 2555

 

1 พฤศจิกายน 2555

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 (เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6)

5 - 7 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด

12 พฤศจิกายน 2555

ส่งบันทึกพฤติกรรม

13 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน

23 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมวันวชิราวุธ

24 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมใส่ใจน้ำสะอาดปราศจากโรคภัย

26 พฤศจิกายน 2555

ส่งบันทึกพฤติกรรม

27 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมวันลอยกระทง

30 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์

 

 

ธันวาคม 2555

 

4 ธันวาคม 2555

-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

 

   พระเจ้าอยู่หัวฯ

 

-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 

-  กิจกรรมรักษ์ภาษา (ประกวดแต่งคำประพันธ์

 

   เขียนเรียงความ  คัดลายมือ  วาดภาพ)

 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

7 ธันวาคม 2555

กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ

11 ธันวาคม 2555

-  ประชุมประจำเดือน

 

-  ส่งบันทึกพฤติกรรม

11 - 14 ธันวาคม 2555

ประเมินการอ่านนักเรียนเรียนอนุบาล 3

12 ธันวาคม 2555

จดหมายข่าว

16 ธันวาคม 2555

-  โครงการเยี่ยมบ้าน (อนุบาล - ประถม)

 

-  กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง

24 ธันวาคม 2555

กิจกรรมวันคริสต์มาส

25 - 27 ธันวาคม 2555

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6)

27 ธันวาคม 2555

ส่งบันทึกพฤติกรรม

28 ธันวาคม 2555

-  กิจกรรมเฟื่องฟ้าสัมพันธ์

 

-  กิจกรรมกีฬาครู

 

-  กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

 

มกราคม 2556

 

5 มกราคม 2556

กิจกรรมธารน้ำใจสู่ชุมชน

10 มกราคม 2556

-  ประชุมประจำเดือน

 

-  ส่งบันทึกพฤติกรรม

 

-  เสนอใบแจ้งผลการเรียนต่อผู้บริหาร

11 มกราคม 2556

-  ซ้อมใหญ่งานสานฝันวัฒนธรรมไทยสู่เด็กยุคใหม่

 

-  ส่งใบแจ้งผลการสอบให้ผู้ปกครอง

13 มกราคม 2556

โครงการงานสานฝันวัฒนธรรมไทยสู่เด็กยุคใหม่

14, 15, 17, 18 มกราคม 2556

ประเมินการอ่านนักเรียนชั้นอนุบาล 2

16 มกราคม 2556

กิจกรรมวันครู

    มกราคม 2556

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง

25 มกราคม 2556

ส่งบันทึกพฤติกรรม

 

 

 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2556

 

8 กุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรมธรรมะน่ารู้

11 กุมภาพันธ์ 2556

-  ประชุมประจำเดือน

 

-  ส่งสมุดพฤติกรรม

17 กุมภาพันธ์ 2556

โครงการเยี่ยมบ้าน (อนุบาล - ประถม)

18 - 21 กุมภาพันธ์ 2556

ประเมินความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาล

20 กุมภาพันธ์ 2556

จุลสาร ศสว.

20 - 22 กุมภาพันธ์ 2556

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

22 กุมภาพันธ์ 2556

-  กิจกรรมวันมาฆบูชา

 

-  สอบแยกห้องนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2556

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5)

28 กุมภาพันธ์ 2556

สำรวจโต๊ะ - เก้าอี้

 

 

มีนาคม 2556

 

1 - 30 มีนาคม 2556

สรรหาบุคลากร

4 มีนาคม 2556

เสนอผลการประเมินความพร้อม ชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล

 

ให้ผู้อำนวยการ

8 มีนาคม 2556

เสนอผลการประเมินความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาล

 

ให้ผู้ปกครอง

10 มีนาคม 2556

กิจกรรมบัณฑิตน้อย

11 มีนาคม 2556

-  โครงการน้องน้อย

 

-  เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นชั้น ป.1

17 มีนาคม 2556

-  ประกาศผลการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

-  ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

-  กิจกรรมวันอำลาสถาบัน

25 มีนาคม 2556

สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2555

28 มีนาคม 2556

ประชุมก่อนปิดภาคเรียน