กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – ยุวกาชาด
โพสเมื่อ : วันที่ 26 มกราคม 2555
เอกสารแนบ :

ที่ 12/2555                                                                                                                 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

                                                                                                                                 47/82 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 2

                                                                                                                                 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 

 26   มกราคม  2555

เรื่อง       กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – ยุวกาชาด

เรียน       ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

     ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ         ยุวกาชาด  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความมีระเบียบ  วินัย         ความสามัคคีและความรับผิดชอบ  โดยจัดให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและการตัดสินตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

     ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – ยุวกาชาด  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  167  คน  ผู้กำกับลูกเสือและผู้นำยุวกาชาด 7  คน  ในวันจันทร์ที่  30  มกราคม 2555  ณ  ค่ายลูกเสือเกตุเพ็ชร  หมู่ 7 บ้านพรุชบา  ตำบลทุ่งตำเสา  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  (ตามตารางการปฏิบัติกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – ยุวกาชาด  ที่แนบท้ายมาแล้วด้วย)

     ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ซื่งประกอบด้วย ค่าบำรุงสถานที่  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  อุปกรณ์การฝึก  และค่าตอบแทนวิทยากร  และขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ส่งนักเรียนที่โรงเรียน  ในวันจันทร์ที่  30  มกราคม  2555  เวลา  07.00  น.  และรับนักเรียนกลับตามเวลาปกติ  (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบลูกเสือ – ยุวกาชาด)

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายวิวัฒน์ไชย   สุนทรวิภาต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์

 

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โทรศัพท์  (074)  234278,  366765

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรุณานำส่งใบตอบรับกลับคืนที่คุณครูประจำชั้น ภายในวันที่  27  มกราคม  2555

 

ข้าพเจ้า..........................................................ผู้ปกครองของ.................................................................

q  อนุญาต  ให้....................................................................................................................เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด    ในครั้งนี้

(โรคประจำตัวของนักเรียน...........................................................ยาที่นักเรียนแพ้...........................................)

 

                                                               ลงชื่อ......................................................ผู้ปกครอง

                                                                   โทรศัพท์..................................................

 

 

 

ตารางการเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

 

30 มกราคม 2555

 

07.30-08.00 น.

08.30-09.00 น.

09.30-10.30 น.

10.30-12.00 น.

12.00-13.00 น

13.00-14.30 น.

15.00-15.30 น.

 

 

ลูกเสือ-ยุวกาชาดรายงานตัวบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีสว่างวงศ์

เดินทางถึงค่ายลูกเสือเกตุเพ็ชร

พิธีเปิดประชุมกอง

กิจกรรมผจญภัย

รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมเดินทางไกลศึกษาธรรมชาติ

ปิดประชุมกองลูกเสือ- ยุวกาชาดเดินทางกลับตามปกติ